تبلیغات
شرکت مهندسین جوانه های سبز وارنا - مبارزه تلفیقی با آفات

کشاورزی سبز، محصول سبز، جامعه ی سبز

كنترل تلفیقی(Integrated Control): تلفیق 2 یا چند روش مبارزه برای افزایش كارایی مبارزه

مدیریت تلفیقی آفات(Integrated Pest Management=IPM): تلفیق روشهای مختلف و رعایت مسایل حاشیه‌ای از قبیل اقتصادی بودن و حفظ محیط زیست

جامع‌ترین تعریف: یك سیستم مدیریتی كه با در نظرگرفتن مسایل اقتصادی، اجتماعی، نظامهای تولیدی، ملاحظات زیست محیطی و دینامیسم جمعیت گونه‌هاتمام تكنیكهای مناسب مبارزه را به كار می‌برد تا سطح جمعیت آفت به زیر سطح زیان اقتصادی برسد.

 

سیستمها در كشاورزی: 

1-     اگرواكوسیستم: مجموع چند اكوسیستم دیگر، مصنوعی است و در آن كشاورزی صورت می‌گیرد.

2-     فارمینگ سیستم: زیرمجموعه‌ای از اگرواكوسیستم كه محدود به یك منطقه خاص شود، گونه‌های مختلف زراعی و باغی در آن كشت می‌شود.

3-     كراپینگ سیستم: در آن فقط یك گونه زراعی وجود دارد، مثل یك مزرعه گندم. IPM زیرمجموعه كراپینگ سیستم است.

4-     پاتوسیستم: فقط یك فرد حشره با یك گیاه در تعاملند.

ICM=Integrated Crop Management: مدیریت تلفیقی محصول.

 

مدیریت مبارزه تلفیقی(IPM) آفات گلخانه:

-         شخم: آبیاری قبل از كاشت و شخم سبك در زمان گاوروشدن، در كنترل علفهای هرز مؤثر است. همچنین شخم عمیق بعد از برداشت در كنترل مگسهای مینوز، كنه‌ها، علفهای هرز و بعضی از بیماریها مؤثر است.

-         ضدعفونی خاك: با این روش بذر علفهای هرز، گیاهان انگل، نماتدها، قارچ‌ها و باكتریهای مضر و بعضی از آفات از بین می‌روند.

 انواع روشها: 1- ضدعفونی بوسیله بخار آب   2- اشعه خورشیدی   3- بوسیله سموم(متیل برماید، متام سدیم، كلروپیكرین و ...)

-         استفاده از سموم گرانول قارچ‌كش و حشره‌كش: برای پیشگیری از بوته‌میری، فوزاریوم، فیتوفتورا، آبدزدك، هزارپا، خرخاكی، طوقه‌بر و ....در موقع كاشت  سوراخ كاشت را با ماسه مرطوب می‌پوشانند برای تهیه ماسه مرطوب مقدار 20 گرم كاپتان یا بنومیل و 20 گرم دیا زینون پودر وتابل را در یك لیتر آب حل كرده و آن را با 10 كیلو ماسه مخلوط كنیم .

7 روز بعد از كاشت بذر دور گیاهك تازه سبز شده را با محلول 2درهزار كاپتان یا بنومیل با ضافه 2 در هزار دیا زینون پودر وتابل سم پاشی كنید و این سیم پاشی را 2 بار به فاصله 7 روز تكرار نمائید . سم را طوری بپاشید كه طوقه گیاه و خاك اطراف آن به محلول سمی آغشته شود .

تا زمانی كه رطوبت كافی در خاك موجود باشد از آبیاری خوداری كنید زیرا رطوبت اضافی خاك موجب بوته میری می شود . ضمنا رطوبت كمتر رشد ریشه را تسهیل میكند و موجب توسعه آن می گردد . در سیستم آبیاری جوی – پشته اگر تلفات رطوبت خاك زیاد نباشد معمولا تا زمان اولین برداشت خیار احتیاج به آبیاری نخواهد بود . معهذا این قاعده عمومیت ندارد ودر خاكهای سبك ممكن است قبل از شروع برداشت نیز آبیاری گلخانه لازم باشد .

  بعضی از بذر ها پس از سبز شدن دجار بیماری بوته میری شده و یامورد حمله حشرات خاك واقع می شوند . آغشته كردن ماسه روی بذر به سموم قارچ كش، حشره كش و همچنین سم پاشی مرتب  بوته های جوان به شرحی كه فوقا گذشت از این اتفاق جلوگیری می كند .

-        تعویض خاك: در شرایط آلودگی حاد به فوزاریم، بوته‌میری و ... و گرانی سایر روشهای مبارزه، این روش اجتناب‌ناپذیر است.

-        ارقام مقاوم:  برای پیشگیری از بیماریهای مهم ویروسی از قبیل TMV، CMV ، همچنین نماتدها، بیماریهای قارچی و باكتریایی و...

-         كنترل دما، رطوبت، PH، شوری و سایر عوامل محیطی:  در كنترل بیماریهای فیزیولوژیك، كمبودهای موادغذایی، بیماریهای قارچی و آفات مؤثر است. وقتی خاك رطوبت كافی دارد از آبیاری اضافی خوداری كنید . وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی است . در شبهای سرد رطوبت زیاد هوا در مجاورت پوشش سرد گلخانه تبدیل به آب شده و روی سقف قطرات متعدد آب تشكیل می شود به عبارت دیگر گلخانه عرق می كند . این قطرات روی شاخ و برگ خیار می ریزد و احتمال بروز امراض قارچی را افزایش می دهد . برای جلوگیری از عرق كردن گلخانه شبها گلخانه را گرم كنید و روزها با تهویه مكرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری نمایید .

-        تغذیه مطلوب: بیش‌بود و كمبود و اثرات متقابل بعضی عناصر در خاك در كنترل بعضی از بیماریهای  مؤثر است. از جمله اینكه عناصر بور، كلسیم و پتاسیم خاصیت قارچ‌كشی مخصوصا سفیدكها دارد.  افزایش مقدار ازت مصرفی، شدت آلودگی به بیماریهای قارچی را افزایش می‌دهد. با مصرف زیادی كودهای فسفاته علاوه بر ممانعت از جذب عناصر كم‌مصرف مثل روی، از جذب آهن در بدن انسان نیز جلوگیری می‌كند. عنصر سیلیس مانند سدی در برابر هیفهای قارچها عمل می‌كند. كلسیم در كنترل پژمردگی فوزاریمی مؤثر است. از آنجا كه مس در كنترل قارچها مؤثر است، در تركیب قارچ‌كشها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-        رعایت اصول بهداشتی:  رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریها بسیار مهم است . هر چه رفت و آمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض نیز بیشتر است وسائل كار از قبیل  چاقو ، بیل ،ـ شن كش ، بیلچه ، و غیره را مرتبا ضد عفونی كنید و قبل از شروع هرس ، برداشت و غیره دستها را با صابون بشویید . تا می توانید بوته ها را كمتر دست كاری كنید. جلوی در ورودی یك قطعه بزرگ اسفند بگذارید و آن را مرتبا با محلول ضد عفونی كننده خیس كنید تا از انتقال خاك آلوده و عوامل بیماری زا به داخل گلخانه جلوگیری شود بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل را از گلخانه خارج كنید . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تكثیر بیماری و انتقال آن سه دوره بعد می شود .علفهای هرز داخل گلخانه را مرتبا پاك كنید و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2متر مرتبا با گراماكسون علف كشی نمایید .

-        بررسی و بازدید منظم: با بازدید منظم حداقل هفته‌ای 2 بار، علل توقف رشد، تغییر در رنگ برگ، خروج برگها از شكل طبیعی و نیز شكل نامنظم و رنگ ناجور میوه باید بررسی شود. معاینه دقیق تمام قسمتهای گیاه از سطح زمیت تا نوك بوته حتی زیر برگ، توجه به وضع علفهای هرز داخل و بیرون گلخانه مخصوصا میزبانهای آفات، بازدید مستمر و نمونه‌برداری از اطراف درها، تهویه‌ها، توریهای درها، چراغها و محلهایی كه در معرض سمپاشی قرار ندارند، باید مد نظر باشد.

-        مبارزه بیولوژیك:  استفاده از زنبور انكارسیا و قارچ ورتیسلیوم(مایكوتال) برای مگس سفید، كنه فیتوزئید برای كنه دونقطه، قارچ تریكودرما برای كنترل نماتدهای خاك، باكتری باسیلوس برای كنترل لاروهای برگخوار، بالتوریها، مگسهای سیرفید و كفشدوزكها و سنكها برای كنترل شته‌ها

-        نصب تله زرد: مگس های سفید به سمت رنگ زرد جلب می شوند تحقیقات نشان داده است كه رنگ زرد بهترین تله برای حشره های كامل است . تله های چسبنده در شكل و اندازه های مختلف وجود دارند . هر چند كه كارتهای محكم كاغذی یا مقوایی و تخته های زرد نقاشی شده هم برای فروش تهیه شده اند  . برخی از مواردی كه در زیر به آنها اشاره می شود در ساخت تله های چسبناك آزمایش شده اند: سریش چسبناك ( سریش حشره شناسی )، روغن معدنی سفید، گریس، روغن موتور. علاوه بر مگس سفید ، حشره های دیگر نیز بسوی كارتهای زرد چسبنده جلب می شوند . دو بالان قارچی شكل ، تریپس های گل ، مگس های مینوز برگ ،شته ها ، زنجیره ها و سن های گیاهی ، حشره هایی هستند كه به فراوانی به این كارت ها جلب می شوند.

-        حذف علفهای هرز: به خصوص علفهای هرز میزبان آفات

-         مبارزه شیمیایی: در صورت عدم فرصت لازم برای سایر روشهای مبارزه، آنهم فقط با رعایت نكات زیر صورت میگیرد: 1- استفاده از سموم ضعیف با دوره كارنس كم 2- حتی‌الامكان اقدام به سمپاشی بعد از برداشت محصول 3- عدم استفاده از سموم سیستمیك 4-  حتی‌الامكان از حشره‌كشهای پیرتروئیدی از قبیل آمبوش، ریپكورد، دسیس استفاده نشود. 5-  تركیبات پیرتروئیدی علیرغم تاثیر خوب روی آفات و سمیت كم آنها برای انسان، باعث نابودی دشمنان طبیعی آفات می‌شوند. 6- سموم پیرتروئیدی معمولا گران هستند. 7- با این وجود در صورت یك نوبت سمپاشی با این سموم  نمی‌توان نوبتهای بعدی از سموم فسفره استفاده كرد. زیرا به سرعت ایجاد مقاومت می‌كنند. 8- سموم كارباماتی از قبیل لاروین می‌توانند مقاومت ایجادشده توسط سموم پیرتروئیدی و فسفره را به سرعت در هم‌بشكنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نوبتهای اولیه با سموم كارباماتی و فسفره و در صورت تمایل به استفاده از سموم پیرتروئیدی صرفا در نوبتهای پایانی استفاده شود.

 

آفات و بیماریها

آفات و بیماریهای گیاهی در مراحل مختلف رشد به محصول آسیب می رساند . و موجب مرگ بوته یا كاهش محصول آن می شود . عوامل و عوارضی كه سلامت گیاه را مختل میسازد شامل چند گروه زیر است :

1- عوارض  فزیو لوژیكی : مانند كمبود مواد غذایی ، سوختگی ناشی از سموم دفع آفات ، خفگی ریشه در اثر زیادی آب ، اثر سرما وغیره

2-آفات: شامل حشرات ، كنه ها وغیره

3- بیماریهای گیاهی كه توسط میكروارگانیسمها ایجاد می شوند : شامل باكتریها ، قارچ ها ، ویروسها و نماتودها

اولین قدم برای مبارزه با بیماریها توجه به وجود مشكل در گلخانه است . مسئول گلخانه باید مرتبا وضع بوته ها را زیر نظر داشته باشد تا در صورت بروز مشكل فورا متوجه شود . قدم بعدی تشخیص عارضه است تا معلوم شود چه عاملی باعث بروز آن شده است . برای تشخیص درست مشكلاتی كه در گلخانه پیش می آید توجه به نكات زیر ضروری است :

هر عارضه كوچك و بزرگ را نباید فورا به عوامل انگلی مانند حشرات ، قارچ ها و ویروسها نسبت داد .بسیاری از عوارض غیر انگلی در صورت داشتن اطلاع كافی از خصوصیات رشد ، شرایط مطلوب محیطی احتیاجات كودی گیاه در مورد نظر بموقع پیشگیری شده و امكان بروز پیدا نمی كند. علائم آفات مهم مانند شته ، ترببس و كنه را بشناسید . بسیاری از این علائم ممكن است باعلائم بیماریهای قارچی و ویروسی اشتباه شود.

ذیلا بعضی از آفات و امراض  گلخانه و نحوه مبارزه با آنها ذكرمی شود .

 آفات

الف -  حشرات خاك: در گلخانه ها و تونل های پلاستیكی كه خاك آنها قبل از كشت ضد عفونی نشده باشد بعضی از آفات مانند آب دزدك ، خرخاكی، هزار پا و كرمهای طوقه‌بر به جوانه بذری یا گیاهك جوان آسیب می رسانند . برای مبارزه با این حشرات باید قبل از كاشت 4-5 گرم دیا زینون گرانول یا سم سوین را در هر متر مربع گلخانه بپاشند و تا عمق 15- 20 سانتی متر با خاك مخلوط نمایند . یا اقدام به طعمه‌پاشی (آبدزدك و طوقه‌بر) نمود. در صورتیكه اینكار انجام نشود و آفت بروز نماید، نیم لیتر محلول 2 در هزار دیازینون یا سوین پودر وتابل را اطراف گیاه بریزید بنحویكه خاك اطراف ریشه ها باین محلول آغشته شود .

ب ـ شته‌ها(Aphids): شته‌های بالغ، حشراتی گلابی‌شكل با بدنی نرم و دارای قطعات دهانی زننده-مكنده هستند. آنها خرطوم خود را به داخل رگبرگ یا بافت گیاهی فرو میكنند و شیره گیاه را می مكند. به طور كلی زیانهای شته‌ها را به 4 سته می‌توان تقسیم كرد:

مكیدن شیره گیاهی، توقف رشد و ایجاد حالت تشنگی در گیاه 2- ایجاد تغییرات فیزیولوژیك از طریق تزریق آنزیم به داخل بافتها 3- دفع عسلك و استقرار قارچهای كپك دوده‌ای(فوماژین) و كاهش فتوسنتز 4-  انتقال بیماریهای ویروسی(موزاییك خیار) و ایجاد كوتولگی یا مرگ

در شرایط گلخانه به دلایل زیر به سرعت جمعیت شته‌ها افزایش می‌یابد:

بیشتر شته‌ها ماده هستند 2-تولید مثل دخترزایی و تولید 3 تا 10 پوره در روز 3-كوتاه‌بودن طول دوره پورگی(5 تا 7 روز) 4- طولانی‌بودن طول عمر حشرات بالغ(30 تا 45 روز) 5-وجود شرایط دمایی و رطوبتی مطلوب 6- عدم وجود دشمنان طبیعی و سایر عوامل كنترل‌كننده

با این شرایط شته‌ها میتوانند تا 20 نسل در سال ایجاد كنند.

كنترل و مبارزه: اقدامات به‌زراعی: از بین بردن هرگونه پناهگاه و علفهای هرز میزبان در داخل گلخانه و اطراف گلخانه به شعاع 4 متری – از بین بردن مورچه‌ها با استفاده از پودر سوین – قطع برگهای آلوده به طریق مكانیكی در ابتدای آلودگی

مبارزه بیولوژیك: استفاده از كفشدوزكها (كفشدوزك 7 نقطه، هیپودامیا و ...)، هر لارو كفشدوزك 7 نقطه تا یكصد عدد شته را می‌خورد( در یك نسل جمعا چهار هزار شته) - زنبورهای پارازیتوئید شته بالغ(Aphidius matricariae)، علائم پارازیتیسم: بدن شته پارازیته‌شده حجیم، مومیای و چرمی یا قهوه‌ای‌رنگ می‌شود. مگسهای سیرفید، بالتوریها و ....

مبارزه شیمیایی: عدم استفاده از سموم سیستمیك ، حتی‌الامكان از حشره‌كشهای با منشا گیاهی از قبیل نیكوتینوئیدها، آب‌تنباكو و دیكلروس و غیره  مورد استفاده قرار گیرد.

 

ج - تریپس‌(Thrips tabaci): تریپسها جزء آفات مكنده با دگردیسی بینابینی هستند. حشرات بسیار ریز با بدن كشیده، بالها در حاشیه عقبی دارای ریشكهای بلند. علائم خسارت: تریپسها در مرحله 4-2 برگی خسارت می‌زنند. برگهای آلوده به سمت پایین پیچ می‌خورند.  تریپس هم مانند شته حشره ریزی است كه با نیش خود سطح زیر برگ را سوراخ كرده و از شیره برگ خیار تغذیه میكند . در اثر نیش تریپس پشت برگ لكه های خشك سفید رنگ پیدا می شود كه بتدریج این لكه ها به هم پیوسته و خشكیدگی وسیعی را روی برگ ایجاد می كند . حشره كشهای سیتمیك روی تریپس ها تاثیر زیادی ندارد و باید برای مبارزه با تریپس از حشره كشهای تماسی مانند آزینفوس ، دیپتركس ، اندوسولفان و غیره استفاده كرد .

 

د- كنه: كنه در هوای گرم به بوته های خیار حمله می كند و با مكیدن شیره برگ و لطمه زدن به ظرفیت كربن گیری گیاه باعث كاهش محصول می شود . تشخیص سریع آلوده گی به كنه و مبارزه فوری با آن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر كنه فرصت تكثیر و توسعه تامرحله تنیدن تار و قسمتهای فوقانی گیاه را پیدا كند مبارزه با آن بمراتب مشكل تر می شود . سی هكزاتین ، متاسیستوكس ، كلتان و غیره برای مبارزه با كنه مناسب است بشرطی كه بعد از سم پاشی تا زمان برداشت فاصله كافی برای تجزیه بقاییای سم روی گیاه وجود داشته باشد . هچوم برخی كنه ها از آلوده گی نشاها شروع می شود . به قدری كوچك هستند كه به آسانی می توانند از پنجره های توری دار استاندار نیز عبور كنند . به علاوه ، كنه ها میزبان های وحشی را نیز كه در اطراف گلخا نه ها وجود دارند آلوده می كنند .كنه ها به آسانی از منابع خارجی آلوده بالا می روند و وارد گلخا نه ها می شوند . همچنین ممكن است كنه ها به وسیله باد به اطراف منتشر شده و سپس در اثر برخورد با بلندترین مانع مانند درختان ، اصطبل دام و یا گلخانه ها متوقف می شوند . أن گاه به أسانی به طرف پائین و به سوی گیاه میزبان به حركت درامده و هجوم جدیدی را شروع می كنند .

بارندگی و آبیاری برای كنه ها زیان آور است و به مكنترل آنها كمك می كند .

 

هـ-معدنچی های برگ ( مگس های مینوز ): این حشره در شرایط گلخانه ، نسلهای زیادی دارد و مرحله های رشد آن در در طی یك فصل زراعی در نسلهای مختلف با هم مخلوط می شوند . البته در شرایط مزرعه ، تعدادی از پارازیت های لارو و شفیره مینوز فعال هستند .

پارازیتیسم در شرایط حفاظت شده گلخانه زیاد نیست . در صورت پارازیته شدن ، لارو رنگ زرد و نیمه شفاف خود را از دست می دهد و تیره تر می شود ( تقریبا به رنگ برنز ) . لاروهای پارازیته ، شكل پف كرده دارند و هرگز از تونلهای خود خارج نخواهند شد . ممكن است شفیره های پارازیته شده نیز به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه براق  در آینده ( شفیره های عادی قهوهای طلایی هستند )

مینوزهای برگ در مدتی كوتاه می توانند جمعیت زیادی به وجود آورند و ممكن است لاروهای زیادی هم یك برگ اشتغال كنند . در نتیجه از به هم پیوستن تونلهای آنها ، برگ خالی از سبزینه خواهد شد . به این ترتیب ، گیاه تا مدت طولانی نمی تواند غذا تولید كند و برگ ها به طور تقریبی ، شفاف می شوند ؛ آنها گاه از قسمت بالا خشك شده و می میرند . اگر جمعیت لاروها زیاد نباشد و باقی مانده های گیاهی هم كنترل نشوند ، به نظر می رسد میزبان های هرز با مواد شیمیایی یا سم های علف كش سوزانده شده باشند .دالان ها ( تونلها ) همیشه روی برگ هاا تشكیل می شوند ؛ ولی گاهی  وقتها بر روی میوه نیز دیده می شوند .

كنترل مینوزهای برگ : نشاها باید از نظر وجود مینوز و نوزاد كرمی شكل آنها به دقت معاینه شوند . نشاهایی كه در برابر خطر آلوده گی حشره ای كامل مینوز برگ قرار دارند ، برگ هایشان به علت تغذیه زیاد و یا وجود محل های تخم گذاری شده ، لكه دار هستند . كنترل لاروهای مینوز برگ ، سخت است . زیرا أنها در داخل دالان ها ( تونل ها ) به وسیله هر دو سطح بالایی و زیرین برگ ، محافظت می شوند . حشره كش های معینی وجود دارند كه مینوزهای بالغ را پیش از آن كه بتوانند تخم گذاری كنند ، یا اینكه تخم های خود را در سطح برگ پخش كنند ، از بین میروند . اما تخم ها در برابر حشره كش ها حفظ می شوند . هر چند لاروها می توان به وسیله اثرات تبخیری پر قدرت حشره كش های سیستیمیك نابود كرد ، حشره كش ها روی مرحله شفیره گی اثری ندارند  . تحقیقات نشان داده است كه لاروها پیش از أن كه به شفره تبدیل شوند ، بر روی خاك افتاده و در بستر خاك مخفی می شوند .

استفاده از حشره كش ها در این محل می تواند به از بین بردن آفت پیش از آنكه از مرحله شفیره گی به بلوغ برسند، كمك كند . بهترین حشره كش های ضد مینوز های برگ ، مواد تنظیم كننده رشد (IGR) هستند .ازسوی دیگر، استفاده از پوشش های مالچ گیاهی  بر روی خاك گلخانه نیز چرخه زندگی مینوز برگ را مختل میكند .

 

و- مگس های سفید: تولید كنندگان باید به بوته هایی كه حشره های ریز سفید رنگ بیشماری شبیه به شب پره های كوچك دارند توجه كنند . مگس های سفید در برگهای بالایی گیاه ظاهر می شوند . اگر ضربه ای آهسته به گیاه زده شود یا اینكه گیاه تكان داده شود مگسهای سفید از محل های استراحت خود پرواز نموده و سپس روی گیاهان اطراف ، پراكنده می شوند . رنگ بدنشان به علت رسوب موم بر روی بیدن و بالهای ، سفید می شود . مگس های سفید قطعه های دهانی زننده – مكنده دارند و مثل شته ها از شیره گیاهی تغذیه می كنند . مگس های سفید نر وماده ، هردو از سطح زیرین برگ ها تغذیه كرده و با مصرف شیره  گیاهی باعث خسارت می شوند . در نتیجه بر روی قسمت های بالایی برگ ها لكه های زرد ی دیده می شود . و بوته ها كوتاه و بیماربه نظر می رسند . زیانهای غیر مستقیم نیز به وسیله دفع ترشحات زاید وارد می شود كه قارچ های دوده یا فوماژین بر روی آن رشد می كنند . مشخص شده كه مگس های سفید ، ناقل بیماریهای ویروسی از جمله بیماری پیچیدگی ویروسی زرد برگ گوجه فرنگی (TYLCU ) هستند. مگس های سفید را می توان به چند روش مانند مشاهده ، تكان های جزیی گیاهان یا استفاده از تله ها كشف كرد . موفق ترین روش ، استفاده از تله های پلاستیكی زرد چسبنده است . بعضی از روشهایی كه ممكن است مدیریت كنترل مگس های سفید كمك كنند ، به شرح زیر هستند :

گیاهان جدید نباید در داخل یا نزدیك گلخانه هایی كه مشكل آلودگی به مگس سفید دارند ، كاشته شوند. همه تولید كنندگان باید برای مبارزه به این مشكل تلاش كنند .پیش بینی های لازم برای حفظ نشاهای پاكسازی شده از مگس های سفید باید در گلخانه هایی كه نشاها در آن رشد می كنند صورت بپذیرد . آلوده بدون نشاها یكی از راهای اصلی هجوم آفت  به داخل گلخانه های  بدون آلوده گی است .كارگرها نباید لباس زرد رنگ به تن كنند . زیرا مگس های سفید به سوی رنگ زرد جلب میشوند و ممكن است كه روی لباس آنها بنشیند و به جاهای دیگر نیز منتقل شوند .كارگرها باید گیاهان میزبان آفت  را در زمان تولید مسئول و نیز در فصل آیش ، نابود و یا كنترل كنند . همه نشاها باید از كاشته شدن ، بازدید شوند . همچنین نشاها باید از گلخانه ها یا فروشندگان مطمئن خریداری شوند .

 اصول بهداشتی باید به طورهمیشگی رعایت شود .همچنین انتهای آلوده و نیز بخشهایی از گیاه كه باید نابود شوند ، خیلی زود جمع آوری شوند .
Admin Logo
themebox Logo